Sådan kan du købe på kredit online

Kvinde der shopper online
Sådan kan du købe på kredit online
Henrik Andersen
-
08/07/2023
-

Mange webshops tilbyder, at du kan købe nu og her, men udskyde din betaling på et senere tidspunkt. Du har flere forskellige muligheder for at skubbe hele eller dele af betalingen til et senere tidspunkt. Hvis du er i tvivl om, hvad du skal vælge, følger her en introduktion til dine muligheder.

Flere webshops tilbyder denne løsning

‘Køb nu, betal senere’ er en service, som mange webshops benytter dig af. I princippet betyder det, at du kan købe nu og her, men vælge at skubbe hele eller dele af din betaling til et senere tidspunkt. Det kan være en praktisk fremgangsmåde, hvis du eksempelvis ikke har råd lige nu, eller bare har bedre råd, hvis du splitter betalingen.

Når du køber på kredit eller afbetaling, så får du mulighed for at købe det, du har brug for lige nu, uden du har hele beløbet. Står du eksempelvis og mangler en kugledyne, så kan det være praktisk at vælge at udskyde betalingen, så du ikke skal vente på at forbedre din søvnkvalitet – og der er faktisk flere webshops, der tilbyder denne service.

Sådan køber du på kredit

Der er mange måder, du kan købe på kredit på. Hvis du køber på kredit, så vil det typisk være hele betalingen, du udskyder til et senere tidspunkt. Hos nogle webshops kan du tilmed betale med faktura, så du ikke skal betale, når du køber, men i stedet indenfor en specifik periode, som typisk strækker sig over 30 dage.

Det afhænger dog af den enkelte webshop, hvilke betingelser og tidsfrister der gør sig gældende. Nogle har kortere frister, mens andre har længere. Under normale omstændigheder vil du dog ikke kunne vente mere end 30 dage, medmindre du køber på afbetaling, som betyder, at du deler dit køb op i rater.

Dét dækker afbetaling over

Som nævnt, så kan du også købe på afbetaling, men her er det en række andre faktorer, som gør sig gældende. Når du køber på afbetaling, så bliver beløbet delt op i månedlige rater, hvor du betaler en procentdel af beløbet hver gang. Denne løsning kan løbe over et forskelligt antal måneder, men det er betalingsudbyderen, der sætter grænsen.

Nogle gange skal du lægge en udbetaling, når du køber et produkt, mens du i andre tilfælde helt kan udskyde betalingen på et senere tidspunkt. Det fungerer på nogenlunde samme måde, som hvis du optager et lån. Der bliver typisk også opkrævet renter, ligesom du vil blive pålagt gebyrer ved manglende indbetalinger.

Copyright 2024 - Pilanto Aps
Få Apple AirPods til 0,-, når du bestiller Fri tale med 500 GB data hos Oister.
Se tilbud her!